0

Ija Do Ham - Jhon Elyaman Saragih

 • Horas Simalungun

 • Lirik Lagu Simalungun 
  Ija Do Ham - Jhon Elyaman Saragih

  Borngin rondang ni bulan
  roh do au hu lambung mu
  mardalan rup hita ijin
  hujolom gomos tangan min
  sonang uhurhu, sonai do uhurmu

  **
  jumpah ma sada panorang
  taringat laho marhajabuan
  husukkon torang hubamu
  sonaha do parbalos mu
  au laho misir , sonai do balos mu

  ija do ham botou sonari
  siholan  tumang au hubamu
  lang boi tarpodom, tarpodom matakkin
  gati tariluh au mardingat parmisir mu hun lambung kin
  lungun do namin uhurmu,
  huidah bai panonggor mu, botou hu..

  sada do hatahononku boptou
  uhur hu sai tong bamu
  ningon ham do hasomanku botou
  manlakah age huja ronsi magira

  back to**  0 Komentar bani “Ija Do Ham - Jhon Elyaman Saragih”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar