0

Titah Palimahon - Iman's

 • Horas Simalungun
 • Lirik Lagu Rohani Simalungun 
  Titah Palimahon - Iman's 

  **
  Maningon pasangaponmu na matoras mu
  Uhuu..Hu..hu,,du.du..du..
  ase martuah ho anjaha dokah ho manggoluh
  bani tanoh na binerehoni Naibata hubam
  Uhuu..Hu..hu,,du.du..du..

  ulang holi 'nggo domma matei
  gabe.. ipasangap orangtua
  ipasangap. sanggah Ia manggoluh
  tangihon ma hatani orangtua
  horjahon ma bujur hatani namatua
  ho...ho.ho...du..du..du..

  back to **

  0 Komentar bani “Titah Palimahon - Iman's”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar